Холминська територіальна громада
Чернігівська область, Корюківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення сесії №33-20/VIII «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Холминської селищної ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна»

Дата: 05.01.2023 09:58
Кількість переглядів: 304

 

УКРАЇНА

ХОЛМИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцятачерговасесіяVIII скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

20 грудня 2022 року                                                                             №33-20/VIII

смт. Холми

 

Про затвердження Положення про порядок

передачі в оренду комунального майна

Холминської селищної ради та забезпечення відносин у сфері

оренди комунального майна

 

З метою раціонального, економного та ефективного управління ресурсами громади, для врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності, керуючись статтями 24,75-781, Господарського кодексу України, статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» №157-ІХ від 03.10.2019 р. (далі-Закон), постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 р.№483, Холминська

 

селищна радаВИРІШИЛА:

 

         1.Затвердити Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Холминської селищної ради (додаток 1).

2.Затвердити Порядок розподілу орендної плати за використання комунального майна Холминської селищної ради (додаток 2).

3.Керуючій справами (секретарю) виконавчого  комітету селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в установленому законодавством порядку.

4.Першому заступнику селищного голови довести це рішення до відома виконавчих органів селищної ради та керівників юридичних осіб, на балансі яких знаходиться майно Холминської громади та засновниками яких є Холминська селищна рада, забезпечити виконання цього рішення вказаними підрозділами, комунальними підприємствами, установами та організаціями.

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питаньпланування, фінансів, бюджету, соціально-економічногорозвитку, інвестицій, житлово-комунальногогосподарства та комунальноївласності (голова комісії О.Литвиненко).

 

 

Селищний голова                             Василь ЧЕБОТАРЬ

 

Додаток

до рішення Холминської селищної ради від 20 грудня 2022 року №33-20/VIII

Положення

про порядок передачі в оренду комунального майна

Холминської селищної ради

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1.Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Холминської селищної ради(надалі – Положення) розроблене на підставі до статей 24, 75-781, Господарського  кодексу України, статей169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, статей26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та  комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р. (далі – Закон), постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483 та інших нормативно правових актів.

1.2.Це Положення регулює:

- організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду комунального майна, що перебуває  у власності Холминської селищної ради(далі - майно);

- майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання комунального майна Холминської селищної ради.

1.3.У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, встановлених Законом.

1.4.Передача майна комунальної власності Холминської селищної радив оренду здійснюється шляхом проведення електронного аукціону, крім випадків передбачених чинним  законодавством, на підставі цього Положення, з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.

 

ІІ. ОБ’ЄКТИ ОРЕНДИ

 

2.1.Об’єктами оренди є:

- єдині майнові комплекси підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів;

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини);

- інше окреме індивідуально визначене майно;

- майно органів місцевого самоврядування, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій (без права викупу та передачі в суборенду орендарем);

- майно, що не підлягає приватизації (без права викупу орендарем та передачі в суборенду).

2.2.Мінімальна площа об'єкта, який пропонується для надання в оренду, становить 1 (один)  кв. м.

2.3.Не можуть бути передані в оренду об’єкти визначені ч. 2 ст. 3 Закону.

ІІІ. ОРЕНДОДАВЦІ

3.1. Від імені Холминської селищної ради, повноваження орендодавця щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності здійснює Холминська селищна рада(далі – Рада) або визначений нею виконавчий орган Ради.

3.2.Крім випадків, передбачених пунктом 3.1. цього Положення, від імені Холминської селищної ради, повноваження орендодавця можуть здійснювати – комунальні підприємства, установи та організації Холминськоїселищної ради, на балансі яких знаходиться таке майно (далі – балансоутримувачі):

1) щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 м2 на одногобалансоутримувача(якщо менший розмір площі не встановлено статутом або рішенням ради щодо балансоутримувача).

 2) щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів, термін оренди яких складає не більше п’яти календарних днів протягом шести місяців;

3) щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

4) щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря;

5) щодо іншого індивідуально визначеного майна.

IV. ОРЕНДАРІ

Орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні  особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, крім осіб визначених  ч. 4. ст. 4 Закону.

V. ПОВНОВАЖЕННЯ ХОЛМИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИЩОДО ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

5.1.Рада:

1) приймає рішення про включення комунального майна до Переліків першого або другого  типу (далі – Переліки);

2) визначає додаткові критерії для включення об’єктів до Переліку(ів) згідно із  ст. 6 Закону;

3) скасовує рішення про включення об’єкта до одного з Переліків;

4) приймає рішення про передачу єдиного майнового комплексу в оренду;

5) затверджує примірний договір оренди;

6) затверджує Методику розрахунку орендної плати;

7) визначає порядок розподілу орендної плати;

8) здійснює контроль у сфері оренди майна громади;

9) приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних поліпшень коммунальногомайна, управління яким не віднесеного до сфери управління жодного виконавчого органу Ради;

10) здійснює функції, передбачені пунктом 12 цього Положення щодо майна, управління яким не віднесеного до сфери управління жодного виконавчого органу Ради.

5.2.Уповноважений орган управління:

1) надає згоду на розпорядження майном балансоутримувача (у випадках коли такої згоди  вимагає статут/положення балансоутримувача)

2) надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду;

3) скасовує або змінює рішення балансоутримувача про відмову про включення майна до  Переліку першого чи другого типу;

4) приймає рішення про доцільність або про відмову в передачі єдиного майнового  комплексу в оренду;

5) приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних поліпшень комунальногомайна, віднесеного до сфери його управління;

6) організовує контроль за виконанням умов договорів оренди єдиних майнових комплексівта приймає участь у відповідних заходах контролю разом з уповноваженими особами орендодавця.

5.3. Балансоутримувач:

1) приймає рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у включенні майна до відповідного переліку за заявою орендодавця або за власною ініціативою у випадках  передбачених Законом;

2) вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до електронної торгівельної системи  (далі – ЕТС);

3) виступає орендодавцем майна, визначеного цим Положенням, у випадках, передбачених  його статутом (положенням) та/або рішенням Ради;

4) здійснює переоцінку об’єкта оренди майна, яке знаходиться у нього на балансі у  випадках, визначених ч. 2 ст. 8 Закону;

5) у встановлених Законом випадках приймає рішення про зарахування або про відмову в  зарахуванні невід’ємних поліпшень майна, яке перебуває у нього на балансі;

 6) здійснює контроль за використанням переданого ним у оренду майна.

5.4.Зазначені у пунктах 5.1-5.3 цього Положення особи здійснюють також інші функції, передбачені Законом, актами законодавства, їхніми установчими (та/або регламентними) актами та відповідними рішеннями Ради.

VI. ІНІЦІАТИВА ЩОДО ОРЕНДИ МАЙНА

ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПЕРЕДАЧІ

 

6.1.Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

- потенційного орендаря;

- орендодавця;

- балансоутримувача;

- уповноваженого органу управління. 

6.2.Потенційний орендар, зацікавлений в отриманні майна в оренду, через ЕТС звертається  до орендодавця із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу.

6.3.У заяві потенційний орендар зазначає такі відомості:

1) відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його  ідентифікувати;

2) бажаний розмір площі об’єкта в разі, коли заява подається лише щодо частини об’єкта;

3) цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується до використання, згідно з додатком 3 до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483 (далі – Порядок КМУ);

4) бажаний строк оренди, а в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, — бажаний графік використання об’єкта;

5) тип Переліку, до якого пропонується включити об’єкт оренди;

6) обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу, якщо заява  подається щодо включення майна до такого Переліку;

7) контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти), а для юридичних осіб — також ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

У разі подання заяви щодо включення майна до Переліку другого типу до заяви додаються  документи, передбачені додатком 1 до Порядку КМУ.

6.4.Отримана заява потенційного орендаря і документи, додані до неї відповідно до цього Положення, передаються орендодавцем балансоутримувачу такого майна протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної заяви, крім випадків, коли орендодавець і балансоутримувач  майна є однією особою.

6.5.Якщо ініціатором передачі в оренду об’єкта оренди є орендодавець, він звертається до балансоутримувача із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу. Така заява може стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або кількох об’єктів  оренди.

Заява орендодавця про включення майна до Переліку відповідного типу подається в порядку,  передбаченомупунктом 6.3 цього Положення.

6.6.За результатами розгляду заяви потенційного орендаря або орендодавця балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає одне з  таких рішень:

1) про намір передачі майна в оренду

 

2) про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності однієї з  підстав,передбачених ст. 7 Закону.

Приписи абзацу першого цього пункту Положення у частині строків не застосовуються до випадків, коли відповідно до статуту або положення балансоутримувача уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, повинен надавати згоду на передачу в оренду майна. У такому випадку балансоутримувач повинен прийняти рішення за результатами розгляду відповідної заяви не пізніше ніж через 40 робочих днів після отримання ним заяви потенційного орендаря або орендодавця. Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви потенційного орендаря вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду.

6.7.Якщо ініціатором оренди майна є уповноважений орган управління, то такий орган надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, яке є погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в  оренду. Таке рішення може стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або  кількох об’єктів оренди.

Балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання рішення про доцільність  передачі майна в оренду приймає рішення про намір передачі майна в оренду.

6.8.Про прийняте рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу, балансоутримувач повідомляє ініціатора оренди та надсилає орендодавцю копію рішення протягом трьох робочих днів з дати його прийняття, а  орендодавець оприлюднює через особистий кабінет таке рішення в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати його отримання.

У разі включення об’єкта до Переліку відповідного типу за заявою іншої особи, яка подана  раніше, балансоутримувач інформує потенційного орендаря (іншого ініціатора оренди) та орендодавця протягом трьох робочих днів з дати отримання заяви такого потенційного орендаря  (іншого ініціатора оренди).

6.9.Протягом десяти робочих днів з дати прийняття балансоутримувачем рішення про намір  передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду балансоутримувач:

1) вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням передачі майна в оренду, та включає об’єкт до одного з Переліків, якщо відповідно до Закону балансоутримувач може виступати орендодавцем відповідного майна і якщо включення об’єкта до Переліку відповідного типу не потребує прийняття рішення іншим органом;

2) надсилає інформацію про потенційний об’єкт оренди орендодавцю для її внесення до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням, та звертається до орендодавця із клопотанням про включення потенційного об’єкта оренди до одного з Переліків згідно з Положенням.

6.10.Рішення про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних  депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних,  культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не  перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які  надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії) приймається Радою.

6.11.Балансоутримувач надсилає інформацію (в обсязі визначеному додатком 2) про  потенційний об’єкт оренди шляхом її внесення до ЕТС через свій особистий кабінет протягом десяти робочих днів з дати прийняття балансоутримувачем рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду. Орендодавець має право внести зміни або запропонувати балансоутримувачу внести зміни до інформації про об’єкт оренди, якщо інформацію про об’єкт оренди розкрито у  неповному обсязі або суперечливо.

6.12.Якщо рішення балансоутримувача про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу було скасовано або змінено Радою або в разі, коли уповноважений орган  управління надав балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, інформація про потенційний об’єкт оренди може бути внесена орендодавцем до електронної  торгової системи.

6.13.Не можуть бути використані за будь-яким іншим, аніж визначено у договорі оренди,  цільовим призначенням такі об’єкти оренди:

1) майно закладів охорони здоров’я;

2) майно закладів освіти;

3) об’єкти соціально-культурного призначення (майно закладів культури, фізичної культури  і спорту);

4) нерухоме майно, в якому розміщені органи місцевого самоврядування;

5) майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане комунальну власність або закріплене на праві господарського відання за Національним банком з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного  банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового грошового обігу;

6) майно, щодо якого Радою прийняте рішення про його використання за конкретним  цільовим призначенням.

Такі об’єкти оренди можуть використовуватися лише для розміщення відповідних закладів  або лише із збереженням профілю діяльності за конкретним цільовим призначенням, встановленим рішенням Ради, крім випадків, що передбачають використання частини такого майна з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо такими закладами,  пов’язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та  відвідувачів. Зазначені об’єкти можуть також використовуватися для проведення науково практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів.

Обмеження щодо використання майна закладів охорони здоров’я, освіти, соціально культурного призначення (майна закладів культури, об’єктів спортивної інфраструктури) не  поширюються на оренду будівель, споруд, окремих приміщень та їх частин, іншого нерухомого  майна, що перебуває в аварійному стані або не використовується у діяльності таких закладів та  об’єктів протягом трьох років (для об’єктів площею менш як 500 кв. метрів) або п’яти років (для  об’єктів площею, що становить 500 і більше кв. метрів), за умови, що це не погіршує соціально побутових умов осіб, які навчаються або працюють у такому закладі або об’єкті, крім закладів  фізичної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних (лікувально-фізкультурних) і лікувально профілактичних закладів.

Не можуть також використовуватися за будь-яким цільовим призначенням об’єкти оренди,  щодо яких укладено договір оренди до набрання чинності Законом та відповідно до якого встановлено обов’язок орендаря використовувати майно за визначеним цільовим призначенням.

6.14.Орендодавець може прийняти рішення про недоцільність включення об’єкта оренди  до Переліку другого типу в разі наявності поданої заяви про включення об’єкта оренди до Переліку  першого типу або подання такої заяви орендодавцем, балансоутримувачем, уповноваженим  органом управління протягом п’яти робочих днів з дня отримання орендодавцем заяви про  включення об’єкта оренди до Переліку другого типу, якщо такий об’єкт оренди є комерційно  привабливим та є недоцільним для включення до Переліку другого типу. У такому випадку  орендодавець пропонує заявнику подати заяву щодо включення іншого об’єкта до Переліку  другого типу або подати заяву на оренду щодо майна вже включеного до Переліку другого типу.

6.15.У разі відмови у включенні майна до Переліку відповідного типу з підстав,  передбачених п. 3 і п. 8 ч. 1 ст. 7 Закону, балансоутримувач протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає ініціатору оренди копію рішення, що повинна містити підстави та причини такої відмови. У такому рішенні надаються рекомендації ініціатору оренди  щодо усунення недоліків, зокрема, щодо зміни зазначеного в заяві цільового призначення, якщо конкретний об’єкт оренди може бути використаний лише за визначеним цільовим призначенням, або щодо зміни площі (частини) об’єкта оренди. У разі коли ініціатором був потенційний орендар, подається також інформація щодо інших об’єктів, які можуть бути або вже включені до Переліку  відповідного типу.

Ініціатор оренди усуває недоліки протягом 15 робочих днів з дати отримання рішення про  відмову у включенні майна до Переліку відповідного типу та подає уточнену заяву. Якщо ініціатором оренди був потенційний орендар, він подає уточнену заяву орендодавцю, який  протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про включення  об’єкта до Переліку відповідного типу (якщо орендодавцем приймалося рішення про відмову у  включенні об’єкта до Переліку відповідного типу) або одразу передає її балансоутримувачу (якщо  балансоутримувачем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку  відповідного типу), який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає  рішення про намір передачі майна в оренду.

Рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу та (або) рішення про намір  передачі майна в оренду приймається за умови відсутності інших підстав для відмови у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу.

6.16.Якщо станом на дату прийняття рішення про включення об’єкта до Переліку  відповідного типу право власності територіальної громади на об’єкт оренди, що є нерухомим  майном і має балансову вартість, не зареєстровано: 

балансоутримувач вживає заходів для здійснення реєстрації майна якщо відповідно до статуту або положення такий балансоутримувач наділений правом вчиняти такі дії∙

уповноважений орган управління вживає заходів для здійснення реєстрації майна у випадках якщо повноважень щодо управління таким майном належить до його  повноважень .

6.17.У разі прийняття рішення про зміну або скасування рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу або про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу орган, який прийняв таке рішення, надсилає його копію орендодавцю майна, який оприлюднює  його в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідного  рішення.

6.18.Орендодавець оприлюднює в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні в таких випадках та у такі строки:

1) протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за заявою потенційного орендаря згідно з ч. 2 ст. 6 Закону;

2) протягом 20 робочих днів з дати подання потенційним орендарем заяви на оренду майна, включеного до Переліку першого типу;

3) у будь-який час після включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за власною ініціативою (ініціативою балансоутримувача, уповноваженого органу управління або орендодавця) і щодо якого відсутня заява на оренду майна, передбачена ч. 1 ст. 11 Закону.

VII. ВИЗНАЧЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ,ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ  СТРОКУ ОРЕНДИ

7.1.Вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати є його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті визначення стартової орендної плати.Балансоутримувач потенційного об’єкта оренди обов’язково здійснює переоцінку такого об’єкта у разі, якщо:

1) у об’єкта оренди відсутня балансова вартість;

2) залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю;

3) залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 відсотків його первісної балансової вартості (балансової вартості за результатами останньої переоцінки).

7.2.Переоцінка здійснюється після внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, і до розміщення оголошення про передачу майна в оренду. Після переоцінки потенційного об’єкта оренди балансоутримувачізобов»язані збільшити балансову вартість відповідного майна згідно з результатами оцінки відповідно до правил бухгалтерського обліку.

7.3.Вартість об’єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) вартості, за  умови наявності однієї з таких підстав: 

1) об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс державного або комунального  підприємства; 

2) об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення аукціону;

3) об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного без проведення  аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на новий строк.

7.4.Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди визначається на замовлення балансоутримувача, крім випадку, передбаченого п. 37 цього Положення. Орендар, визначений за  результатами аукціону, або орендар, якому було передано в оренду об’єкт без аукціону, зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу вартість проведення оцінки об’єкта оренди

7.5.Ринкова (оціночна) вартість об’єкта, який перебуває в оренді на підставі договору, який орендар бажає продовжити на новий строк без проведення аукціону у випадках, передбачених Законом, визначається на замовлення орендаря (згідно з Порядком КМУ) як особи, у якої орендоване майно перебуває на законних підставах, без доручення балансоутримувача.

7.6.Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди визначається відповідно до Методикиоцінки  майна. 

7.7.Порядок проведення оцінки майна регулюється Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та іншими нормативно-правовими  актами з оцінки майна. 

7.8.Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки.

7.9.Звіт з незалежної оцінки зберігається у орендодавця протягом трьох років після  закінчення дії договору оренди. 

7.10.Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення орендної плати та її  розмір, визначені згідно з цим Порядком та визначаються у договорі оренди.

7.11.Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов'язаних з орендою майна,  починається з дати підписання акта приймання-передачі об'єкта оренди, який підписується  орендодавцем та орендарем, протягом 20 робочих днів з дати прийняття рішення про укладення  договору з потенційним орендарем(у випадку передачі майна в оренду без проведення аукціону)  або протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати  електронного аукціону(у випадку передачі майна в оренду через електронний аукціон)

7.12.Нарахування орендної плати припиняється у разі припинення договору оренди з  дати підписання акта приймання-передачі об'єкта оренди орендарем та орендодавцем.

7.13.Розмір орендної плати визначається: 

1) у разі передачі майна в оренду шляхом проведення електронного аукціону – відповідно  до цінових пропозицій учасників аукціону; 

2) у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону – згідно з Методикою розрахунку  орендної плати. 

7.14.До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна  (комунальних послуг, послуг з управління об'єктом нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічногообслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо). 

7.15.Строк оренди становить п’ять років або менше. 

Менш тривалий строк може бути встановлений у таких випадках: 

1) об’єкт оренди пропонується для використання, що має сезонний характер;

2) об’єкт оренди пропонується для добового або погодинного використання;

3) потенційним орендарем заявлено менш тривалий строк. 

Більш тривалий строк оренди може бути встановлений у разі визначення такої додаткової  умови оренди майна. 

Строк оренди визначається під час затвердження умов оренди майна.

З моменту включення об’єкта оренди до Переліку першого типу та до моменту  оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду потенційні орендарі можуть подати  орендодавцю заяву на оренду відповідного об’єкта у порядку, передбачену п. 50 Порядку КМУ, із  зазначенням бажаного строку оренди такого об’єкта. 

VIII. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ  ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ

 

8.1. Передача майна в оренду здійснюється шляхом проведення електронного аукціону,  крім випадків, коли таке майно передається в оренду без проведення аукціону

8.2. Порядок організації, проведення та визначення переможців електронних аукціонів  здійснюється відповідно до Порядку КМУ з урахуванням приписів цього Положення. 

IX. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ МАЙНА БЕЗ ПРОВЕДЕННЯЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ

9.1.Право на отримання в оренду комунального майна, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення аукціону мають особи, визначені статею 15 Закону.

9.2.Протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку другого типу  або визначення статусу об’єкта оренди як «вільний» у Переліку другого типу (в разі коли щодо об’єкта не було прийнято рішення про виключення такого майна з Переліку другого типу або уразі відмови в продовженні договору оренди відповідно до абзацу третього ч. 1 ст. 19 Закону)  орендодавець повинен розробити, затвердити та опублікувати в ЕТС умови та додаткові умови (у  разі наявності) оренди майна.

9.3.Умови передачі майна в оренду обов’язково включають розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати, та строк оренди. Строк оренди визначається орендодавцем. Орендодавцем може бути врахований бажаний строк оренди, зазначений потенційним орендарем у поданій ним заяві.

9.4.Додаткові умови оренди майна, включеного до Переліку другого типу, затверджуються  Радою.

Додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем з власної ініціативи або на  підставі пропозицій:

∙ балансоутримувача якщо відповідно до статут або положення про  балансоутримувача він наділений правом приймати рішення про намір передачі  майна 

∙ уповноваженого органу управління, якщо уповноважений орган повинен надати  згоду на передачу в оренду майна.

Орендодавець проводить аналіз пропозицій у частині обмеження конкуренції та  дискримінації учасників. Забороняється встановлювати додаткові умови оренди майна, що містять  такі положення.

Радою у межах встановленої законодавством компетенції може бути прийняте рішення про  затвердження критеріїв для визначення об’єктів, щодо яких рішення про затвердження додаткових  умов оренди приймається Радою.

Можуть бути визначені такі додаткові умови оренди майна:

1) обмеження щодо використання майна для розміщення об’єктів, перелік яких визначений  в додатку 3 Порядку КМУ у кількості не більш як п’ять груп з відповідного переліку;

2) більш тривалий строк оренди, ніж передбачено п. 47 цього Положення;

3) виконання певних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту),  реконструкції або реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом певного строку чи виконання  інших інвестиційних зобов’язань у межах, передбачених законодавством;

4) вимоги щодо наявності досвіду роботи особи у відповідній сфері, якщо об’єктом оренди  є майно закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів  культури, фізичної культури і спорту) та додаткові документи, які повинен подати потенційний  орендар на підтвердження наявності такого досвіду, передбачені цим пунктом Положення;

5) вимоги щодо особливостей використання об’єкта оренди, що є майном закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, фізичної культури і  спорту);

6) інші умови, передбачені законодавством або рішенням представницького органу  місцевого самоврядування (у такому разі в оголошенні зазначається посилання на відповідні  нормативно-правові акти або рішення, згідно з якими визначені такі додаткові умови).

У договорі оренди обов’язково зазначається, що невиконання умов, додаткових умов оренди майна є підставою для дострокового припинення договору оренди. Крім того, у договорі зазначаються обов’язки орендаря щодо збереження, схоронності майна, недопущення його псування та руйнування, щодо використання об’єкта оренди за цільовим призначенням у разі, коли орендар не може використовувати об’єкт оренди за будь-яким цільовим призначенням відповідно до Закону та цього Порядку, щодо компенсації орендарем витрат, пов’язаних з проведенням переоцінки (оцінки) об’єкта оренди, якщо проведення переоцінки (оцінки) об’єкта вимагається згідно з Законом, щодо укладення договору страхування стосовно об’єкта оренди, а також щодо використання об’єкта відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства, якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс. Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс, у договорі оренди обов’язково зазначаються обов’язки орендаря щодо погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства (у разі їх наявності).

9.5.Якщо потенційний орендар має право на отримання майна без проведення аукціону, відповідно до ч. 1, абзаців 11-12 ч. 2 ст. 15 Закону, а об’єкт було включено до Переліку другого типу за його заявою, протягом трьох робочих днів з дати розроблення та затвердження орендодавцем умов та додаткових умов (у разі наявності) оренди такого майна укладається договір  оренди майна з таким потенційним орендарем або приймається рішення про відмову в разі  наявності підстав, передбачених п. 9.7 цього Положення.

9.6. У заяві на оренду об’єкта оренди потенційний орендар зазначає бажаний строк  оренди та надає згоду сплачувати орендну плату, розмір якої визначається відповідно до Методики  розрахунку орендної плати.

До заяви додаються: документи, передбачені абз 6 п. 113 Порядку КМУ.

Народний депутат України або депутат місцевої ради може подати заяву на оренду для  розміщення громадської приймальні лише щодо одного об’єкта оренди в межах однієї  адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району в місті, селища, села) за умови, що такий депутат не орендує інше державне або комунальне майно для розміщення громадської приймальні в цій адміністративно-територіальній одиниці (районі, місті, районі в місті, селищі,  селі). Для розміщення громадської приймальні народного депутата України об’єкт оренди надається згідно з вимогами Закону України «Про статус народного депутата України».

9.7.Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, приймає рішення про укладення договору оренди або про  відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди, якщо заяву подано потенційним  орендарем, передбаченим:

1) частиною 1 ст. 15 Закону;

2) частиною 2 ст. 15 Закону, який є комунальним підприємством, установою, організацією;

3) абзацом 11-12 ч. 2 ст. 15 Закону, незалежно від форми власності.

Рішення про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди може бути прийняте  орендодавцем в таких випадках:

1) встановлення рішенням орендодавця невідповідності заявника вимогам, передбаченим  статтями 4, 15 Закону;

2) подання недостовірної чи неповної інформації щодо особи або діяльності заявника, який  звернувся із заявою про оренду об’єкта без проведення аукціону, неподання документів,  передбачених додатком 1 Порядку КМУ;

3) наявності обґрунтованих власних потреб уповноваженого органу управління та/або  балансоутримувача, або потреб іншої бюджетної установи, що розміщена в будівлі, споруді, їх  окремій частині;

4) неможливості використання майна відповідно до графіка запланованих науково практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів, якщо  балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що  провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок;

5) наявності рекомендації про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди  заявнику, наданої експертною (художньою) радою державного підприємства, організації,  установи, закладу, яким указом Президента України надано статус національний;

6) скасування рішення про включення відповідного об’єкта оренди до Переліку другого  типу або виключення об’єкта оренди з Переліку другого типу в разі наявності інших підстав,  передбачених ст. 7 Закону.

9.8.Орендодавець протягом 15 робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, оприлюднює через електронну торгову систему інформаційне повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, якщо заяву подано особами, передбаченими ч. 2 ст. 15 Закону, крім визначених п. 56 цього Положення. Інформаційне повідомлення повинне містити такі відомості:

1) повне найменування і адресу орендодавця та/або балансоутримувача;

2) інформацію про об’єкт оренди, наведену в Переліку другого типу;

3) проект договору оренди;

4) інформацію про цільове призначення об’єкта оренди;

5) умови оренди майна (розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати, строк оренди, а у разі коли об’єкт оренди пропонується для погодинного використання — також інформацію про графік використання об’єкта оренди) та  додаткові умови (у разі наявності);

6) контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу заінтересовані особи можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час і місце проведення огляду об’єкта;

7) найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для проведення орендарем розрахунків за орендовані  об’єкти;

8) інша додаткова інформація, визначена орендодавцем.

9.9.Протягом 20 робочих днів з дати оприлюднення інформаційного повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, суб’єкти, які згідно із статтею 15 Закону мають  право на оренду майна без проведення аукціону за зазначеним в інформаційному повідомленні цільовим призначенням, мають право подати заяву на оренду відповідного об’єкта оренди та  додані до неї документи згідно з пунктом 113 Порядку КМУ.

Такі потенційні орендарі подають орендодавцю оригінали документів протягом п’яти  робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строку на подання заяв на оренду об’єкта  оренди.

9.10.Протягом десяти робочих днів після закінчення строку на подання потенційними орендарями заяв на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, орендодавець  перевіряє подані заяви та додані до них документи, та приймає одне з таких рішень:

- про укладення договору оренди з потенційним орендарем, якщо заяву на оренду об’єкта  оренди подано одним орендарем, на підставі якої було оприлюднено інформаційне повідомлення  відповідно до п. 9.8. цього Положення ;

- про укладення договору оренди з потенційним орендарем, визначеним відповідно до п. 9.11. цього Положення;

- про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди в разі наявності підстав,  передбачених цим пунктом Положення.

Рішення про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди може бути прийняте  орендодавцем у випадках, передбачених п. 9.7. цього Положення, та у випадку невідповідності заявника кваліфікаційним критеріям, передбаченим додатком 2 до Порядку КМУ.

9.11.У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від організацій/установ, передбачених абзацами 3, 5 та 6 ч. 2 ст. 15 Закону (крім комунальних підприємств, установ, організацій, а також членів національних творчих спілок під їх творчі майстерні), договір оренди укладається з організацією/установою за результатами оцінки таких  організацій/установ за критеріями та у спосіб, визначений п. 119 Порядку КМУ .

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох членів національних творчих спілок договір укладається з потенційним орендарем, який першим подав заяву, якщо інший порядок не передбачено рішенням відповідної Ради.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від юридичних осіб,  передбачених абзацами 4, 9 ч. 2 ст. 15 Закону, крім тих, що є комунальними підприємствами,  установами, організаціями та закладами освіти, що засновані неприбутковими громадськими  об’єднаннями, які отримують державне фінансування з країн—членів Європейського Союзу,  договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати.

Якщо потенційні орендарі зазначили у свої заявах однаковий пропонований розмір орендної плати, договір оренди укладається з особою, яка першою подала заяву.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох депутатів місцевої ради, договір укладається з особою, визначеною Радою.

У разі надходження кількох заяв  на оренду одного і того ж об’єкта від кількох народних депутатів України, договір укладається з  особою, яка першою подала заяву.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох осіб, договір укладається з потенційним орендарем, що є комунальним підприємством, установою, організацією, якщо заяви подано щодо майна комунальної власності.

У разі надходження кількох  заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох комунальних підприємств, установ, організацій, то договір оренди укладається з такою особою, що раніше подала заяву.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта у випадках, не  передбачених цим пунктом, договір оренди укладається з особою, яка першою подала заяву.

9.12.Потенційні орендарі, передбачені абзацами 3, 5 та 6 ч. 2 ст. 15 Закону (крім комунальних підприємств, установ, організацій, а також членів національних творчих спілок під їх творчі майстерні), разом із заявою на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, подають документи, що підтверджують кількісні показники за кожним із критеріїв оцінки,  передбачених додатком 2 до Порядку КМУ.

Орендодавець на підставі даних, викладених у зазначених документах, розраховує бали потенційних орендарів за кожним із критеріїв оцінки. Нараховані кожному потенційному орендарю за кожним із критеріїв бали підсумовуються. Потенційний орендар, сума балів за  критеріями оцінки якого найвища, отримує право на укладення договору оренди відповідного  об’єкта без проведення аукціону.

Сума балів за всіма критеріями оцінки нараховується потенційним орендарям, які подализаяви на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, за такою формулою:

Фото без опису

де Ni — сума балів відповідного потенційного орендаря за всіма критеріями;

Kj — кількісний показник відповідного критерію потенційного орендаря;

Кі — сума кількісних показників відповідного критерію всіх потенційних орендарів,

Wj — питома вага відповідного критерію оцінки;

n — кількість всіх потенційних орендарів, які подали заяви на оренду об’єкта оренди,  включеного до Переліку другого типу;

m — кількість усіх критеріїв оцінки;

Кількість балів за кожним критерієм оцінки зазначається в додатку 2.

У разі коли два або більше потенційних орендарів отримали рівну кількість балів, право на  укладення договору оренди має той потенційний орендар, який подав заяву на оренду об’єкта  оренди раніше.

9.13.Потенційний орендар, який має право на отримання майна без проведення аукціону відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону, може подати через електронну торгову систему заяву на оренду майна, внесеного до Переліку першого типу, але до оприлюднення оголошення про проведення аукціону для оренди такого майна.

У такому разі орендодавець може прийняти рішення:

1) про задоволення такої заяви, виключення об’єкта, стосовно якого подана заява, із Переліку першого типу, а також прийняти рішення про включення об’єкта до Переліку другого  типу;

2) підготувати проект рішення іншої уповноваженої особи і передати його на розгляд такої  особи, якщо зазначене рішення приймається відповідно до Закону іншою уповноваженою особою;

3) відмовити у задоволенні такої заяви, якщо включення відповідного майна до Переліку другого типу є недоцільним за умови, що орендодавець надає потенційному орендарю інформацію  про інший вакантний об’єкт оренди та пропонує заявнику подати заяву щодо включення такого  об’єкта до Переліку другого типу або подати заяву на оренду, якщо такий об’єкт уже включено до  Переліку другого типу.

X. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

10.1.Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується Радою.

10.2.Орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням, крім випадків і з урахуванням обмежень, передбачених п. 6.13. цього Положення.

10.3.Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на який укладається цей договір, перевищує п’ять років

10.4.До укладення договору оренди про передачу майна без проведення аукціону або в день його підписання потенційний орендар, який відповідає вимогам, передбаченим Законом та цим Положенням, зобов’язаний сплатити на рахунок орендодавця авансовий внесок у розмірах та порядку, передбаченому проектом договору оренди майна, опублікованому в інформаційному повідомленні.

Орендодавець зараховує авансовий внесок в рахунок майбутніх платежів орендаря з  орендної плати та перераховує його відповідно до пропорцій, що визначені Радою.

10.5.Договір оренди майна без проведення аукціону та акт приймання-передачі укладаються  з потенційним орендарем, який відповідає вимогам, передбаченим Законом та цим Положенням,  протягом 20 робочих днів з дати прийняття рішення про укладення договору з потенційним  орендарем. Договір оренди укладається між орендодавцем, балансоутримувачем та потенційним  орендарем. Орендодавець завантажує договір оренди та акт приймання-передачі до електронної  торгової системи в межах строку для укладення договору оренди, визначеного цим пунктом.

10.6.До укладення договору оренди або в день його підписання переможець електронного  аукціону зобов’язаний сплатити на рахунок, зазначений орендодавцем, авансовий внесок у розмірах та порядку, що передбачені проектом договору оренди майна, опублікованим в  оголошенні про передачу майна в оренду, а в разі проведення електронного аукціону на  продовження договору оренди — також вартість невід’ємних поліпшень (у разі їх здійснення  чинним орендарем згідно з даним Положенням) у сумі, зазначеній в оголошенні про продовження  договору оренди.

Орендодавець зараховує авансовий внесок в рахунок майбутніх платежів орендаря з  орендної плати та перераховує його відповідно до пропорцій, що визначені Радою.

10.7.Протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, між орендодавцем, балансоутримувачем та переможцем електронного аукціону укладається договір оренди об’єкта оренди за результатами проведення електронного аукціону, який в межах зазначеного строку оприлюднюється орендодавцем в  електронній торговій системі через особистий кабінет. У разі відмови балансоутримувача від  підписання договору оренди, договір укладається між орендодавцем та переможцем електронного  аукціону

XI. СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ

11.1.Орендар протягом десяти календарних днів з дати укладення договору оренди  зобов’язаний застрахувати орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно  на користь балансоутримувача, а єдиний майновий комплекс — на користь орендодавця майна на період строку дії договору оренди на суму:

1) вартості майна відповідно до висновку про ринкову вартість (акта оцінки), визначеного  відповідно до законодавства про оцінку майна, під час передачі такого майна в оренду — якщо  така оцінка майна здійснювалася; або

2) балансової вартості майна, але не менше ніж добуток місячної орендної плати за  орендоване майно за договором оренди, помножений на 100, — якщо оцінка ринкової вартості  такого майна не здійснювалася.

Орендар зобов’язаний постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку  дії договору оренди майно було застрахованим.

Якщо договір страхування орендованого майна укладений балансоутримувачем  (орендодавцем) до моменту передачі такого майна в оренду, то орендар може бути звільнений від  обов’язку страхувати таке майно.

11.2.Орендар протягом десяти календарних днів з дати укладення договору страхування  надає балансоутримувачу та орендодавцю завірені належним чином копії договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).

11.3.Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря (страхувальника).

11.4.Орендодавці контролюють своєчасність укладення договорів страхування орендованого  майна та у разі порушення орендарем обов’язку щодо укладення договору страхування  повідомляють орендаря про розірвання договору оренди.

11.5.У разі настання страхового випадку, в результаті якого було пошкоджене орендоване майно, на балансоутримувача або орендодавця (в разі оренди єдиного майнового комплексу) покладається обов’язок щодо вжиття заходів для відновлення орендованого майна за рахунок отриманих ним страхових виплат.

XII. ПЕРЕДАЧА МАЙНА В СУБОРЕНДУ

12.1.Орендар має право за письмовою згодою орендодавця передати в суборенду орендоване ним майно (крім випадків, передбачених цим Положення). Письмова згода на передачу майна в суборенду надається орендодавцем одночасно із розміщенням оголошення про передачу майна в оренду. Орендодавець у такій письмовій згоді зазначає, що вона надається переможцю електронного аукціону з передачі майна в оренду.

12.2.Наявність згоди на суборенду обов’язково зазначається в оголошенні про передачу  майна в оренду та договорі оренди.

Орендар, який отримав майно в оренду на такому аукціоні, вважається таким, що отримав  письмову згоду орендодавця на суборенду. Такий орендар протягом трьох робочих днів з моменту  укладення договору суборенди зобов’язаний подати орендодавцю один примірник договору  суборенди та інформацію про суборендаря в обсязі, визначеному ч. 3 ст. 13 Закону, крім  документа, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, та документа, що підтверджує сплату  гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика.

Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати його отримання перевіряє інформацію про  суборендаря на відповідність вимогам Закону та оприлюднює договір суборенди в електронній  торговій системі.

12.3.Передача в суборенду майна, отриманого орендарем без проведення аукціону або конкурсу не допускається, якщо інше не передбачено договором оренди, укладеним до набрання  чинності Законом.

Передача в суборенду єдиних майнових комплексів не допускається.

12.4.Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору  оренди.

12.5.До договору суборенди застосовуються положення договору оренди, крім випадків,  визначених ч. 6 ст. 22 Закону.

До договору суборенди обов’язково застосовуються положення договору оренди в частині  прав орендодавця, балансоутримувача на доступ до об’єкта оренди з метою проведення його  перевірки або огляду.

Договір суборенди повинен містити положення про набуття ним чинності не раніше дати  його оприлюднення в електронній торговій системі.

12.6. Розмір плати за суборенду встановлюється за згодою сторін договору суборенди.

12.7.Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує плати за договором оренди майна,  що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним  майно.

Різниця між платою за суборенду та платою за договором оренди спрямовується орендарем до місцевого бюджету, крім випадків, коли орендар отримав в оренду майно, яке може бути  використане за будь-яким цільовим призначенням, у результаті перемоги в аукціоні. Орендар, що є переможцем такого аукціону, має право використовувати таку різницю на власний розсуд.

Контроль за перерахуванням різниці, що спрямовується орендарем до селищногобюджету,  здійснюється орендодавцем.

XIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

13.1.Внесення змін до договору оренди здійснюється за згодою сторін до закінчення строку  його дії з урахуванням обмежень, установлених статтею 16 Закону та цим Положенням.

13.2.Договір оренди може бути змінений у частині зміни площі орендованого майна, якщо:

     1) зміна площі здійснюється у зв’язку з уточненням площі за наслідками технічної інвентаризації приміщення. При цьому різниця між зміненою площею приміщення і площею приміщення, передбаченою первісним договором, протягом усього строку дії договору становить не більше 50 кв. метрів та не перевищує 10 відсотків площі приміщення, передбаченої первісним договором;

    2) зміна площі відбувається внаслідок відмови орендаря від частини орендованого приміщення за умови, що частина приміщення, від якої орендар відмовляється, може бути самостійним об’єктом оренди, що має окремий вхід і може користуватися попитом, та бути переданим в оренду іншим особам. У такому разі орендодавець одночасно звертається до балансоутримувача із заявою про включення до Переліку першого типу частини приміщення, від якої відмовився орендар;

   3) зміна площі відбувається шляхом приєднання до об’єкта оренди додаткового приміщення, яке не має окремого входу і доступ до якого неможливий без доступу до об’єкта оренди, за умови, що площа такого приміщення не перевищує 100 відсотків площі об’єкта оренди і що таке приєднання відбувається лише один раз протягом строку дії договору;

    4) зміна площі відбулася внаслідок здійснення робіт із збереження занедбаної пам’ятки у порядку, визначеному пунктами 183-191 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого постанової КМУ від 03.06.2020 року №483.

У разі зміни площі об’єкта оренди перерахунок орендної плати здійснюється за формулою:

Опл.н = Опл.д * Пф / Пд,

де    Опл.н - нова орендна плата;

Опл.д - орендна плата за договором;

Пф - нова площа об’єкта оренди;

Пд - площа об’єкта оренди за договором.

13.3.Графік використання об’єкта оренди за договором оренди, що передбачає погодинну  оренду, може бути змінений, якщо внаслідок змін використання майна використовуватиметься не  більш як 6 годин протягом доби у будні дні та/або не довше ніж з 7 години до 22 години у вихідні  дні. При цьому якщо об’єкт використовується погодинно у вихідні дні, то для цілей розрахунку  орендної плати вважається, що об’єкт використовується протягом повної доби (24 години) у такий  вихідний день.

У разі зміни графіка використання об’єкта оренди сума орендної плати змінюється  пропорційно зміненій кількості годин використання об’єкта впродовж місяця, крім випадків, коли зміни графіка використання поширюються на вихідні дні. У такому разі оренда плата  розраховується за повну добу відповідного вихідного дня незалежно від змін у графіку  використання.

13.4.Не допускається внесення змін до договору оренди з метою збільшення строку дії договору оренди, крім випадків коли договір був укладений на строк, що становить менш як п’ять років, та з моменту укладення не продовжувався, і заява орендаря стосується збільшення строку  оренди з метою приведення його у відповідність із визначеним Законом мінімальним строком.  Заява орендаря підлягає задоволенню, якщо право власності на об’єкт оренди зареєстровано за відповідною територіальною громадою у державному реєстрі речових прав станом на дату заяви  орендаря або станом на дату закінчення строку, на який був укладений договір. У разі прийняття  рішення про внесення змін до договору з метою приведення його строку у відповідність із мінімальним строком оренди, передбаченим Законом, договір оренди викладається в новій  редакції згідно з примірним договором оренди, затвердженим відповідно до частини першої статті 16 Закону, але перебіг строку оренди визначається ретроактивно з дати підписання акта  приймання-передачі майна за договором, до якого вносяться зміни шляхом викладення його у новій редакції. Якщо це вимагається законом, договір оренди, викладений у новій редакції,  підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

13.5.Внесення змін до договору оренди майна в частині зміни цільового призначення не допускається:

1) для договорів, укладених до набрання чинності Законом, крім випадків, коли договір укладено за результатами конкурсу або з єдиним претендентом (за результатом вивчення попиту) в межах цільових призначень, визначених Фондом державного майна, і зміна цільового призначення не призведе до зменшення розміру орендної плати, яку орендар сплачує за  результатами конкурсу (вивчення попиту);

2) для договорів, укладених після набрання чинності Законом, за умовами якого  орендар не має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням (зобов’язаний  використовувати майно за визначеним цільовим призначенням).

13.6.Не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення суми орендної плати (призупинення її нарахування тощо) протягом строку його дії, крім:

1) випадків, передбачених пунктами 123124 і абзацом третім пункту 191 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого постанової КМУ від 03.06.2020 року №483;

2) внесення до Методики розрахунку орендної плати змін щодо зменшення ставок оренди за договором, який був укладений без проведення аукціону або конкурсу;

3) випадку, коли можливість користування майном істотно зменшилася через обставини, за які орендар не відповідає, зокрема у разі:

а) істотного пошкодження об’єкта оренди внаслідок дії обставин непереборної сили, які настали після підписання сторонами акта приймання-передачі об’єкта, за умови, що відновлення об’єкта до того стану, в якому він перебував до настання таких обставин, потребуватиме капітального ремонту об’єкта оренди;

б) припинення забезпечення об’єкта оренди комунальними послугами, якими об’єкт оренди був забезпечений або повинен бути забезпечений відповідно до умов договору та/або оголошення про передачу майна в оренду, якщо внаслідок такого припинення об’єкт оренди не може бути використаний орендарем;

в) здійснення капітального ремонту, реставрації або реконструкції об’єкта оренди з ініціативи балансоутримувача або його органу управління, якщо під час виконання будівельних робіт використання об’єкта оренди може завдати шкоди життю або здоров’ю людей, що перебувають або можуть перебувати всередині об’єкта оренди;

г) вилучення майна (його частини) відповідно до Закону України “Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану”.

У такому разі зменшення орендної плати або тимчасове (на період існування обставин, зазначених у підпунктах “а” - “г” підпункту 3 цього пункту) звільнення орендаря від сплати орендної плати здійснюється за рішенням орендодавця на підставі заяви орендаря, до якої додані документи, що підтверджують існування відповідних обставин, або на підставі рішення суду.

Внесення змін до договору оренди в частині збільшення суми орендної плати протягом строку його дії допускається за згодою сторін.

13.7.Не допускається внесення інших змін до договору оренди в частині умов, додаткових  умов (у разі наявності) оренди майна, що були затверджені згідно з цим Положенням.

13.8.Для внесення змін до договору оренди орендар звертається до орендодавця із  заявою, де зазначаються положення договору, які він пропонує змінити, та пояснення необхідності  внесення таких змін.

13.81.Якщо у зв’язку із змінами у соціально-економічному становищі в країні або в окремих її регіонах внаслідок економічної кризи, стихійного лиха, запровадження карантинних обмежень або інших подій, які можуть негативно вплинути на здатність орендарів продовжувати сплачувати орендну плату за укладеними договорами оренди, Кабінет Міністрів України або представницький орган місцевого самоврядування ухвалили рішення про надання орендних знижок або звільнень від сплати орендної плати за договорами оренди певного майна або за договорами оренди майна, яке використовується за певними цільовими призначеннями, визначеними у такому рішенні, то підставою для застосування таких звільнень або знижок є наказ орендодавця, прийнятий на підставі звернення орендаря, на якого вони поширюються. Орендні знижки або звільнення у таких випадках надаються з дати, визначеної у рішенні Кабінету Міністрів України (рішенні представницького органу місцевого самоврядування), або якщо у відповідному рішенні дата початку застосування знижки або звільнення не визначена, - то з дати, визначеної у наказі орендодавця. Припинення застосування знижки або звільнення відбувається з дати, визначеної у рішенні Кабінету Міністрів України (рішенні представницького органу місцевого самоврядування) або в наказі орендодавця. Зміни до договору оренди про початок або припинення застосування знижки або звільнення у такому випадку не вносяться.

13.9.Орендодавець протягом десяти робочих днів з моменту отримання заяви орендаря  про зміни до договору оренди:

1) приймає рішення про задоволення заяви або про відмову у задоволенні заяви у  випадках, передбачених цим пунктом Положення;

2) надсилає заяву для погодження уповноваженому органу управління, до сфери  управління якого належить балансоутримувач, відповідно до вимог законодавства, статуту або  положення балансоутримувача.

Уповноважений орган управління протягом 40 робочих днів надає погодження або відмову  у погодженні на внесення змін до договору оренди. Відсутність погодження або відмови у  погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви  вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення про задоволення заяви про  внесення змін до договору оренди.

Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати отримання погодження уповноваженого  органу управління на внесення змін до договору оренди приймає рішення про задоволення заяви  орендаря.

Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про задоволення заяви  орендаря готує проект додаткової угоди до договору оренди.Орендодавець надсилає орендарю і балансоутримувачу лист про відмову у внесенні змін до договору оренди, що обов’язково містить обґрунтування та підстави прийнятого рішення, якщо:

1) орендодавець в межах своєї компетенції прийняв мотивоване рішення про відмову в  задоволенні заяви орендаря про внесення змін до договору оренди;

2) уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить  балансоутримувач, прийняв рішення про відмову у внесенні змін до договору оренди.

13.10.Зміни і доповнення до договору оренди оприлюднюються орендодавцем в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати внесення до договору таких змін  і доповнень.

XIV. ПОЛІПШЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

14.1.Орендар має право за письмовою згодою балансоутримувача майна за рахунок  власних коштів здійснювати поточний та/або капітальний ремонт орендованого майна. Для отримання такої згоди орендар звертається до балансоутримувача із клопотанням, у якому обґрунтовує необхідність проведення такого ремонту. До клопотання додаються:

1) опис ремонтних робіт;

2) орієнтовний строк їх проведення.

Балансоутримувач розглядає клопотання орендаря та протягом десяти робочих днів приймає  одне з рішень, передбачених частиною першою статті 21 Закону.

У разі встановлення додаткової умови оренди щодо виконання певних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди в певній  сумі протягом певного строку, під час оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду  надається згода на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна,  відповідно до цього пункту. Згода на здійснення ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати або згода на здійснення невід’ємних поліпшень надається орендарю відповідно до цього Положення.

14.2.Якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням внаслідок його незадовільного стану, орендар має право на зарахування витрат на здійснення капітального ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом строку оренди. Для здійснення такого ремонту орендар звертається до орендодавця із клопотанням про зарахування витрат орендаря в  рахунок орендної плати.

До клопотання додаються такі документи:

1) опис передбачуваних робіт;

2) кошторис витрат на їх проведення;

3) графік виконання робіт.

Орендодавець розглядає клопотання орендаря і протягом десяти робочих днів з дати  звернення орендаря приймає одне з рішень, передбачених частиною третьою статті 21 Закону.

14.3.Після проведення капітального ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати, орендар надає орендодавцю документи, що засвідчують обсяг  виконаних робіт, дати початку та закінчення робіт, звіт про оцінку майна, виконаний суб’єктом  оціночної діяльності, в якому визначається різниця між вартістю об’єкта оцінки в стані «після проведення ремонту» та стані «до проведення ремонту». Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий  комплекс або нерухоме майно, площа якого перевищує 150 кв. метрів, орендар також подає орендодавцю документи, що підтверджують оплату виконаних робіт.Незалежна оцінка майна  здійснюється на замовлення орендаря.

14.4.Перерахунок орендної плати здійснюється за рішенням орендодавця про зарахування витрат орендаря, прийнятим з урахуванням вимог абзацу 2 ч. 2 ст. 21 Закону, після підтвердження вартості виконаних робіт шляхом зменшення орендної плати на 50 % на строк не більше шести місяців один раз протягом строку оренди, крім випадків, передбачених п. 14.5. цього  Положення.

Витрати орендаря, здійснені на проведення капітального ремонту об’єкта оренди, що вже  були зараховані орендарю в рахунок орендної плати, не можуть бути зараховані повторно у разі продовження договору оренди такого об’єкта.

14.5. Якщо об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, згода, передбачена частинами першою або четвертою статті 21 Закону, надається потенційному орендарю під час оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду.

Якщо надана згода, передбачена частиною першою статті 21 Закону, перерахунок орендної плати здійснюється орендодавцем шляхом зарахування витрат орендаря, здійснених на проведення робіт, передбачених частиною першою статті 21 Закону, після підтвердження вартості виконаних робіт шляхом зменшення орендної плати на 50 відсотків на строк не більше 24 місяців один раз протягом строку оренди. Таке зарахування здійснюється після виконання орендарем умов договору оренди в частині здійснення відповідних робіт та за умови виконання орендарем вимог законодавства про охорону культурної спадщини, пунктів 183-191 цього Порядку передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого постанової КМУ від 03.06.2020 року №483.

14.6.Якщо за розрахунками орендаря, який отримав майно за результатами проведення  аукціону або конкурсу, підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані  витрати на ремонт об’єкта оренди, за винятком його витрат на виконання ремонтних робіт, що  були зараховані згідно з пунктами 14.2.-14.4. цього Положення, становитимуть не менш як 25 відсотків  ринкової вартості об’єкта оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності станом на будь-яку  дату поточного року, орендар може звернутися з клопотанням про отримання згоди на здійснення  невід’ємних поліпшень.

Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень або про відмову у  погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень приймається відповідно  до частин 4-6 ст. 21 Закону.

Після отримання відповідного клопотання та до прийняття рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень здійснюється огляд приміщення та складається акт візуального обстеження об’єкта оренди, в якому зазначається опис стану об’єкта та до якого додаються фотографічні зображення об’єкта оренди. Такий огляд здійснюється:

- орендодавцем та балансоутримувачем

- балансоутримувачем, у випадку якщо повноваження щодо такого огляду надано  відповідним рішенням Ради .

14.7.Орендар не може вилучати з об’єкта оренди здійснені ним невід’ємні поліпшення, поліпшення, отримані у результаті проведення капітального ремонту відповідно до п. 14.2.цього  Положення, в тому числі в разі непродовження з таким орендарем договору оренди.

Орендар не може вилучати з об’єкта оренди здійснені ним поліпшення, отримані внаслідок проведення капітального ремонту, крім випадку, передбаченого абзацом 1 ч. 3 ст. 25 Закону.

14.8.Клопотання орендаря про здійснення поточного та/або капітального ремонту, невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду, зарахування витрат на виконання ремонтних робіт та рішення, що приймаються за результатами розгляду таких клопотань, оприлюднюються  орендодавцем протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідного клопотання та прийняття відповідного рішення в електронній торговій системі.

14.9.Контроль за здійсненням невід’ємних поліпшень орендованого майна здійснюється орендодавцем та балансоутримувачем, якщо інше не визначено Радою.

14.10.Після здійснення невід’ємних поліпшень орендар подає інформацію про завершення  виконання робіт та копії підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт  уповноваженому органу, визначеному статтею 21 Закону, що приймав рішення про надання згоди  на здійснення невід’ємних поліпшень. Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс або  нерухоме майно, площа якого перевищує 150 м2, орендар також подає документи, що  підтверджують оплату виконаних робіт.

14.11.Якщо орендар здійснив за рахунок власних коштів невід’ємні поліпшення  орендованого майна за згодою уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону, такий  орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень у розмірі, що  визначений відповідно до п. 14.12. цього Положення, після укладення орендодавцем договору  оренди з новим орендарем за результатами проведення аукціону, якщо виконується кожна з таких  умов:

1) орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від  відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної відповідно до п. 14.12. цього Положення, крім його витрат на виконання  ремонтних робіт, що були зараховані згідно з пунктами 14.2.-14.4. цього Положення;

2) орендар отримав письмову згоду уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону,  на здійснення невід’ємних поліпшень;

3) здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень,  що підлягають компенсації, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена відповідно  до п. 14.13. цього Положення;

4) орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної  плати;

5) орендар бере участь в аукціоні на продовження договору оренди.

14.12.Для реалізації права на компенсацію вартості невід’ємних поліпшень вартість невід’ємних поліпшень визначається на підставі звіту незалежного оцінювача про ринкову вартість таких поліпшень. Оцінка здійснюється на замовлення орендаря без доручення балансоутримувача і повинна бути проведена не раніше ніж за шість місяців та не пізніше ніж за  три місяці до закінчення строку договору оренди.

Оцінювач визначає ринкову вартість невід’ємних поліпшень, виконаних на орендованому  майні орендарем, як різницю між вартістю об’єкта оцінки в стані «після проведення невід’ємних поліпшень» та стані «до проведення невід’ємних поліпшень». Рецензування звіту про оцінку майна  (акта оцінки майна) здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав  та професійну оціночну діяльність в Україні».

14.13.Для компенсації здійснених невід’ємних поліпшень орендар подає звіт про оцінку  (акт оцінки майна) та рецензію на нього, передбачені пунктом 14.12. цього Положення, та висновок  будівельної експертизи, передбачений пунктом 14.11. цього Положення, разом з заявою про  продовження договору оренди, який підлягає продовженню за результатами проведення аукціону.

14.14.Вартість невід’ємних поліпшень компенсується орендодавцем попередньому  орендарю після сплати новим орендарем розміру компенсації таких витрат, зазначених в  оголошенні про продовження договору оренди, крім випадків, коли попередньому орендарю було  відмовлено у продовженні договору оренди на підставі того, що орендоване приміщення  необхідно для власних потреб балансоутримувача, які обґрунтовані у письмовому зверненні  балансоутримувача, поданому ним орендарю. У такому разі вартість невід’ємних поліпшень  компенсується орендодавцем попередньому орендарю у порядку, визначеному Радою.

Орендодавець компенсує вартість невід’ємних поліпшень попередньому орендарю після  підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) об’єкта оренди за умови дотримання  вимог п. 14.7. цього Положенняі таких умов:

1) відсутності в попереднього орендаря зобов’язань із сплати пені, неустойки, орендної  плати, платежів за договором про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та  надання комунальних послуг та інших платежів, передбачених договором оренди;

2) компенсації попереднім орендарем суми збитків, завданих орендованому майну, у  разі їх наявності.

14.15.У випадку приватизації об’єкта оренди компенсація вартості невід’ємних поліпшень здійснюється у порядку, визначеному Законом України “Про приватизацію державного та  комунального майна”.

14.16. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без  згоди уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону, компенсації не підлягає.

XV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ САМОВРЯДНОГОКОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ МАЙНА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ПЕРЕДАНОГО В ОРЕНДУ

15.1.Контрольними заходами у сфері оренди майна територіальної громади є:

1) постійний документальний контроль за виконанням умов договору оренди та контроль за використанням переданого в оренду майна територіальної громади (далі – постійний контроль);

2) періодичний комплексний контроль за виконанням умов договору та використанням  майна з оглядом об'єкта оренди (далі – періодичний контроль).

15.2.Під час здійснення постійного контролю балансоутримувачем перевіряються: 

1) цільове використання об’єкта оренди (якщо цільове використання визначено договором); 

2) технічний стан об’єкта оренди (перебування об’єкта у стані, не гіршому, ніж на моментпередачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу);

3) відповідність займаної орендарем площі акту приймання-передавання орендованого  майна;

4) надходження плати за оренду майна до балансоутримувача (щомісяця); 

5) наявність чинного договору страхування об'єкта оренди; 

6) виконання договору відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю (щомісяця).

15.3.Під час здійснення постійного контролю орендодавцем перевіряються: 

1) надходження плати за оренду майна (щомісяця);  

2) наявність чинного договору страхування об'єкта оренди;  

3) відомості щодо відповідності орендаря вимогам ч. 3 ст. 4 Закону.  

15.4.Якщо особа орендодавця та балансоутримувача збігається – перелічені у п. 15.2-15.3.цього  Положення контрольні заходи здійснюються орендодавцем. 

15.5.У разі виявлення порушень під час здійснення постійного контролю, орендар  невідкладно повідомляє уповноважений орган управління та орендаря. Орендар повідомляється успосіб, визначений договором.

15.6.Періодичний контроль здійснюється за участю уповноважених представників  орендодавця, орендаря, а також:

1) балансоутримувача – у разі оренди нерухомого або рухомого майна  територіальної громади

2) уповноваженого органу управління- у разі оренди єдиного майнового комплексу  комунального підприємства, його відокремленого структурного підрозділу. Представники відповідного уповноваженого органу управління можуть залучатися до  здійснення контрольних заходів щодо нерухомого майна за ініціативи орендодавця або наявності  відповідної умови в договорі оренди. Направлення представників балансоутримувача або  уповноваженого органу управління для участі у здійсненні заходів контролю здійснюється на  підставі розпорядчого акту керівника такої особи, а у разі якщо балансоутримувачем або  уповноваженим органом управління є виконавчий комітет Ради – розпорядженням голови.

15.7.Періодичний контроль здійснюється за ініціативою орендодавця згідно з щорічними  планами-графіками контролю у сфері оренди майна територіальної громади (далі – план-графік)  не частіше ніж раз на три роки протягом строку дії договору оренди, але не пізніше ніж за місяць  до припинення договору оренди.  

Плани-графіки контролю затверджуються розпорядчим актом орендодавця не пізніше  першого грудня року, що передує плановому та оприлюднюються протягом 5 (п’яти) робочих днів  від дати їх затвердження на веб-сайті Ради, а у разі наявності окремого веб-сайту у органа  управління, до сфери якого належить орендодавець чи безпосередньо у орендодавця, - також і на  їхніх ресурсах. Будь-які зміни у план-графік підлягають оприлюдненню у такому ж порядку та  строки.  

У плані-графіку зазначаються договір оренди, об'єкт оренди, дані орендаря та орієнтовний  строк проведення контрольних заходів. 

Позаплановий контроль також здійснюється (без унесення змін до плану-графіку) у разі  надходження звернення органу управління з відповідним обґрунтуванням, звернення  правоохоронних органів, а також за власною ініціативою орендаря. 

15.8.Орендодавець повідомляє уповноважений орган управління про проведення  позапланового контрлю не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дня проведення відповідних  контрольних заходів.  

15.9.Під час здійснення періодичного контролю перевіряються:  

1) відповідність цільового використання майна (якщо цільове використання визначено  договором оренди);  

2) технічний стан об’єкта оренди;  

3) наявність/відсутність суборенди;  

4) виконання умов договору оренди.  

15.10.У процесі проведення періодичного контролю використовуються документи, які  можуть підтверджувати виконання умов договору оренди або використання орендованого майна.  Такими документами, зокрема, але не виключно, можуть бути:  

1) матеріали щодо використання амортизаційних відрахувань (у разі якщо орендоване  майно перебуває на балансі орендаря);  

2) договори страхування орендованого майна;  

3) матеріали щодо списання орендованого майна;  

4) інші документи, в яких можуть міститися необхідні для проведення перевірки  відомості.  

Документи мають бути належним чином оформлені та не мати виправлень, пропущених  сторінок.  

Копії документів, що додаються до матеріалів перевірки, мають бути завірені орендарем (у разі надання ним відповідних копій) або особою, яка здійснює контрольні заходи (у разі, якщо копії робляться особами, що здійснюють контроль самостійно з оригіналів документів, наданих орендарем).  

15.11.За результатами здійснення періодичного контролю складається звіт, що містить  інформацію за напрямами, визначеними у п. 15.10. цього Положення, а також інформацію пронаявність/відсутність порушень умов виконання договору оренди та використання орендованого  майна.  

Відповідальним за складання звіту є орендодавець. Звіт складається за формою, затвердженою додатком 3 до цього Положення, у кількості примірників, яка відповідає кількості залучених до контролю сторін і підписується його учасниками. До звіту додаються документи які  підтверджують стан виконання умов договору оренди.

У разі орендаря (його уповноважених осіб) від підписання звіту цей факт підтверджується  відповідним записом у звіті, який посвідчується усіма іншими учасниками контролю

У разі відмови орендаря отримати свій примірник звіту, він надсилається орендодавцем на  поштову адресу орендаря, вказану у договорі.

15.12.У разі виявлення порушення умов договору оренди або використання майна орендар  має вжити заходів щодо їх усунення протягом 30 днів від дати отримання орендарем відповідного  повідомлення про наявність порушень у ході здійснення постійного контролю або звіту за  результатами комплексного періодичного контролю.

Днем отримання орендарем повідомлення про наявність порушень вважається:

1) день надсилання належним чином оформленої копії такого повідомлення на електронну  пошту орендаря (якщо такий спосіб повідомлення передбачений договором);

2) день отримання орендарем відповідного поштового відправлення;

3) день надсилання орендарю відповідного поштового відправлення – у випадку ухилення  орендаря від отримання відповідного повідомлення, надісланого за адресою, вказаною у договорі  оренди. Ухиленням вважається неотримання відповідного поштового відправлення орендарем  (його уповноваженим представником) у строк, встановлений законодавством у сфері поштового  зв'язку.

15.13.Якщо протягом встановленого п. 15.12. цього Положення строку орендар не усунув  порушення умов договору оренди та/або використання майна, орендодавець (балансоутримувач) вживає відповідних заходів згідно з вимогами чинного законодавства та/або договору оренди.

XVІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1.Передача в оренду нерухомого майна, що є пам’яткою культурної спадщини здійснюється в порядку, визначеному Законом та Порядком КМУ з урахуванням Закону України  «Про охорону культурної спадщини» та інших законодавчих актів. 

16.2.Продовження терміну дії договору оренди здійснюється за згодою сторін до закінчення  строку його дії за результатами проведення електронних аукціонів, або без проведення аукціонів в порядку, встановленому Законом та Порядком КМУ.

16.3.Питання, що не передбачені цим Положенням, регулюються нормами Закону та  постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483, а також іншими актамизаконодавства.

 

Селищний голова                                                    Василь ЧЕБОТАРЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток1

до Положення затвердженого рішеннямдвадцятої чергової сесії Холминськоїселищної ради
від 20 грудня 2022 року №33-20/
VIII

ПЕРЕЛІК

підприємств, установ, організацій, що надають

соціально важливі послуги населенню

 

Для цілей застосування частини другої статті 18 Закону України «Про оренду державного  та комунального майна», крім визначених цим Законом осіб, підприємствами, установами,  організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню на території Холминської громади, є: 

1) Громадські організації, які здійснюють діяльність у сфері молодіжної політики,  фізкультури та спорту; 

2) Молодіжні центри та простори, незалежно від форми власності, створені відповідно до  вимог, встановлених законодавством у сфері молодіжної політики; 

3) Громадські організації, які надають безоплатну допомогу особам, які опинилися у  скрутних життєвих обставинах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток2

до Положення затвердженого рішеннямдвадцятої чергової сесії Холминськоїселищної ради
від 20 грудня 2022 року №33-20/
VIII

 

Інформація про потенційний об’єкт оренди

 

Якщо об’єкт оренди є нерухомим майном:

 

№ 

з/п

Вимоги до відомостей

Відомості

1

Загальна інформація про потенційний об’єкт оренди:

 

1.1

Тип об’єкта

Нерухоме майно

1.2

Місцезнаходження об’єкта

 

1.3

Загальна і корисна площа об’єкта

 

1.4

Характеристика об’єкта оренди (будівлі в цілому або частини будівлі із зазначенням  місця розташування об’єкта в будівлі (надземний, цокольний, підвальний, технічний  або мансардний поверх , номер поверху або поверхів)

 

2

Тип Переліку (обрати необхідне)

Першого типу

Другого типу

3

Пропонований строк оренди

 

4

Інформація про стан реєстрації права власності територіальної громади на об’єкт  оренди відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на  нерухоме майно та їх обтяжень”

(Вказується лише якщо пропонований строк оренди становить більше п’яти років,  для решти випадків вказується «Не застосовується»)

 

5

Залишкова балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

6

Первісна балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

7

Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна  ставка для запропонованого цільового призначення 

(вказується лише для об’єктів, щодо яких пропонується включення до Переліку  другого типу, для решти випадків вказується «Не застосовується»)

 

8

Інформація про технічний стан об’єкта, потужність електромережі і забезпечення  об’єкта комунікаціями

 

9

Інформація про наявність окремих особових рахунків на об’єкт оренди, відкритих  постачальниками комунальних послуг, або інформація про порядок участі орендаря у  компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг (якщо об’єкт  оренди не має окремих особових рахунків, відкритих для нього відповідними  постачальниками комунальних послуг)

 

10

Інформація про цільове призначення об’єкта оренди — у разі неможливості  використання об’єкта за будь-яким цільовим призначенням відповідно до пункту 29  Порядку, крім випадку, передбаченого абзацом сьомим пункту 29 Порядку (в разі  відсутності такої інформації на момент її внесення), та в разі включення об’єкта до  Переліку другого типу

 

11

Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про  включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації

 

12

Інформація про те, чи є об’єкт оренди пам’яткою культурної спадщини, щойно  виявленим об’єктом культурної спадщини чи його частиною, та інформація про  отримання погодження органу охорони культурної спадщини на передачу об’єкта в  оренду

(у разі, якщо об’єкт не є об’єктом культурної спадщини, вказується «Не є об’єктом  культурної спадщини»)

 

13

Інформація про рішення про передачу пам’ятки культурної спадщини в довгострокову  пільгову оренду (у разі прийняття такого рішення вказуються його назва та реквізити,  у разі, якщо таке рішення не приймалося, зазначається «Не застосовується»)

 

14

Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу, до сфери  управління якого він належить 

(вказується у випадках, коли отримання такого погодження є необхідним відповідно  до законодавства, статуту або положення балансоутримувача. Для решти випадків  вказується «Не застосовується»)

 

15

Поверховий план об’єкта або план поверха, на якому розташовано об’єкт оренди

Додається:

додатки №№ ______

16

Фотографічне зображення майна або його відеозображення(обрати необхідне)

Додається:

додатки №№ ______

Відсутнє

         

 

 

Якщо об’єктом є єдиний майновий комплекс підприємства чи його відокремлений структурний підрозділ:

№ 

з/п

Вимоги до відомостей

Відомості

1

Загальна інформація про потенційний об’єкт оренди:

 

1.1

Тип об’єкта

Єдиний майновий 

комплекс підприємства

Відокремлений 

структурний підрозділ

1.2

Місцезнаходження об’єкта

 

1.3

Загальна і корисна площа об’єкта

 

1.4

Характеристика об’єкта оренди (із зазначенням відомостей про будівлі (споруди,  приміщення) єдиного майнового комплексу підприємства чи його структурного  підрозділу із зазначенням місця розташування (надземний, цокольний, підвальний,  технічний або мансардний поверх, номер поверху або поверхів), загальної та корисної  площі кожного з об’єктів нерухомості

 

1.5

Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано єдиний майновий комплекс  підприємства чи його структурний підрозділ

 

2

Тип Переліку (обрати необхідне)

Першого типу

Другого типу

3

Пропонований строк оренди

 

4

Залишкова балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

5

Первісна балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

6

Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна  ставка для запропонованого цільового призначення 

(вказується лише для об’єктів, щодо яких пропонується включення до Переліку  другого типу, для решти випадків вказується «Не застосовується»)

 

7

Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про  включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації

 

8

Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу, до сфери  управління якого він належить 

(вказується у випадках, коли отримання такого погодження є необхідним відповідно  до законодавства, статуту або положення балансоутримувача. Для решти випадків  вказується «Не застосовується»)

 

9

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної

Додається:

додатки №№ ______

10

Кількість та склад робочих місць

Додається:

додатки №№ ______

11

Основні зобов’язання (договірні та позадоговірні)

Додається:

додатки №№ ______

12

Фотографічне зображення майна або його відеозображення(обрати необхідне)

Додається:

додатки № ______

Відсутнє

         

 

Якщо об’єкт є рухомим майном – транспортним засобом:

 

№ 

з/п

Вимоги до відомостей

Відомості

1

Загальна інформація про потенційний об’єкт оренди:

 

1.1

тип об’єкта

Рухоме майно – транспортний засіб

1.2

Марка

 

1.3

Модель

 

1.4

Колір

 

1.5

ідентифікаційний номер

 

1.6

рік випуску

 

1.7

Пробіг

 

1.8

об’єм двигуна

 

1.9

вид пального

 

1.10

Комплектація

 

1.11

потреба у ремонті

 

2

Тип Переліку (обрати необхідне)

Першого типу

Другого типу

3

Пропонований строк оренди

 

4

Залишкова балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

5

Первісна балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

6

Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна  ставка для запропонованого цільового призначення 

(вказується лише для об’єктів, щодо яких пропонується включення до Переліку  другого типу, для решти випадків вказується «Не застосовується»)

 

7

Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про  включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації

 

8

Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу, до сфери  управління якого він належить 

(вказується у випадках, коли отримання такого погодження є необхідним відповідно  до законодавства, статуту або положення балансоутримувача. Для решти випадків  вказується «Не застосовується»)

 

9

Фотографічне зображення майна або його відеозображення(обрати необхідне)

Додається:

додатки № ______

Відсутнє

         

 

 

Якщо об’єкт є рухомим майном, відмінним від транспортного засобу:

№ 

з/п

Вимоги до відомостей

Відомості

1

Тип об’єкта

Рухоме майно, відмінне від транспортного засобу

2

Найменування об’єкту оренди (його характеристики та параметри: розмір, об’єм,  кількість тощо; за можливості його визначити, а також інша інформація, яка дає  можливість ідентифікувати майно)

 

3

Тип Переліку (обрати необхідне)

Першого типу

Другого типу

4

Пропонований строк оренди

 

5

Залишкова балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

6

Первісна балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

7

Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна  ставка для запропонованого цільового призначення 

(вказується лише для об’єктів, щодо яких пропонується включення до Переліку  другого типу, для решти випадків вказується «Не застосовується»)

 

8

Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про  включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації

 

9

Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу, до сфери  управління якого він належить 

(вказується у випадках, коли отримання такого погодження є необхідним відповідно  до законодавства, статуту або положення балансоутримувача. Для решти випадків  вказується «Не застосовується»)

 

10

Фотографічне зображення майна або його відеозображення(обрати необхідне)

Додається:

додатки №№ ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток3

до Положення затвердженого рішеннямдвадцятої чергової сесії Холминськоїселищної ради
від 20 грудня 2022 року №33-20/
VIII

 

Звіт

про здійснення періодичного контролю об’єкта оренди

______________________ “____” __________ 20 р.

Ми, що підписалися нижче, представники:

1) Орендодавця (найменування юридичної особи): ________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2) Балансоутримувача (найменування юридичної особи): ___________________________ _______________________________________________________________________________

3) Уповноваженого органу управління (найменування органу управління): ___________

______________________________________________________________

у присутності уповноважених осіб Орендаря _____________________________________:(вказується найменування, ІПН чи номер у ЄДРПОУ Орендаря)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(зазначаються П.І.П. та посади представників Орендаря)

у період з ________ _______ р. по ________ _______ р. за адресою: __________________ __________________________________________________________________________________ було здійснено заходи періодичного контролю щодо ______________________________________________________________________________,

(вказується об’єкт оренди із зазначенням даних, які дозволяють його ідентифікувати)який перебуває у користуванні Орендаря на підставі ____________________________________________________________________________________________________________________(зазначаються реквізити договору оренди)

Контроль здійснено згідно з _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується План-графік та реквізити акту, а у разі проведення позапланових заходів –підстава проведення контролю відповідно до абз. 4 п. 119 Аоложення та реквізити  розпорядчого акту про проведення контролю)

Під час контролю встановлено:

Інформація щодо:

1) цільового використання майна

 

2) технічного стану об’єкта оренди

 

3)наявність або відсутність суборенди

 

4) виконання інших умов договору оренди

 

 

 

Під час здійснення контролю було досліджено наступні документи, які можуть  підтверджувати виконання умов договору оренди або використання орендованого майна: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

За наслідками контролю Виявлено/Не виявлено порушень умов виконання договору оренди  та використання орендованого майна. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________(опис порушень, у разі їх виявлення із зазначенням відповідного пункту договору)

Інші відмітки _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заповнюється у разі необхідності, зокрема у разі виявлення порушення вказуються дані про необхідність їх усунення)

Перелік додатків (вказується із зазначенням реквізитів та кількості аркушів кожного доданого документа): _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цей акт складено у ______ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Підписи учасників контрольних заходів:

_______________________________________________________________________________(П.І.П посада)

_______________________________________________________________________________(П.І.П посада)

_______________________________________________________________________________(П.І.П посада)

_______________________________________________________________________________(П.І.П посада)

_______________________________________________________________________________(П.І.П посада)

_______________________________________________________________________________(П.І.П посада)

Орендар від отримання примірнику Звіту відмовився, що посвідчується: (заповнюється у разі необхідності)

_______________________________________________________________________________(П.І.П посада)

_______________________________________________________________________________(П.І.П посада)

_______________________________________________________________________________(П.І.П посада)

_______________________________________________________________________________(П.І.П посада)

_______________________________________________________________________________(П.І.П посада)

Заповнюється представником Орендодавця у разі необхідності: 

Примірник Звіту «___» _______________ 20 ___ р. надіслано Орендарю.

Реквізити поштового відправлення: __________________________________________________  _______________________ _____________________________________ (підпис) (ПІБ, посада)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток2

до рішення двадцятої чергової сесії Холминської селищної радивід 20 грудня 2022 року №33-20/VIII

 

Порядок розподілу орендної плати за використання коммунальногомайна

Холминської селищної ради

 

1. У разі, коли орендодавцем майна є Виконавчий комітет або інший виконавчий орган Холминської селищноїради, до сфери управління якого належить відповідний об’єкт, орендна плата спрямовується до бюджету Холминськоїселищної ради. 

2. У разі, коли орендодавцем майна є балансоутримувач – комунальне підприємство,  установа чи організація, орендна плата спрямовується: 

1) за нерухоме майно, загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів на одного  балансоутримувача – 70 % орендної плати до бюджету Холминськоїселищної ради, 30 % балансоутримувачу майна; 

2) за нерухоме майно для організації та проведення науково-практичних, культурних,  мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує  п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається  суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів,  дискусій) під час та на період виборчої кампанії – 100 % орендної плати  балансоутримувачу майна; 

3) нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних,  мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує  30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря (якщо  балансоутримувачем є комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організування конгресів і торговельних виставок) – 30 % орендної плати до  бюджету Холминськоїселищної ради, 70 % балансоутримувачу майна; 

4) іншого окремого індивідуально визначеного майна – 100 % орендної плати  балансоутримувачу майна. 

Орендна плата, отримана від передачі в оренду майна Холминськоїселищної радибалансоутримувача – комунального підприємства в повному обсязі спрямовується на  виконання статутних завдань такого підприємства, якщо інше не буде визначено рішенням Ради. 

Орендна плата, отримана від передачі в оренду майна Холминськоїселищної радибалансоутримувача – комунального закладу, установи та організації використовується  згідно з кошторисом відповідної бюджетної установи. 

Селищний голова                                      Василь ЧЕБОТАРЬ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Холминскьої селищної ради «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Холминської селищної ради»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами), визначає правові і організаційні заходи реалізації проєкту рішення Холминської селищної  ради «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна  Холминської селищної  ради» (далі – РА).

 

 1. Визначення проблеми

Одним з методів ефективного управління майном є оренда. Разом з цим – це джерело надходження коштів до селищного бюджету.

27.12.2019 р. набрав чинності та введений в дію з 01.02.2020 р. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 р. Ним впроваджуються принципово нові механізми передачі майна орендарю шляхом використання електронних сервісів, проведення електронного аукціону.Також, прийнято постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» №483 від 03.06.2020р., «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна» №820 від 12 серпня 2020р., та «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» №630 від 28 квітня 2021 р.

Таким чином, рішення Холминської територіальної громади, які до тепер регулювали відносини в сфері оренди майна власності територіальних громад, не відповідають чинному законодавству України. Також, в зв’язку з реорганізацією сільських рад в Холминську селищну територіальну громаду,виникла необхідність затвердження загального порядку оренди комунального майна територіальної громади.

Холминською селищною  радою розроблено проєкт рішення «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна  Холминської селищної  ради» (надалі – проєкт акта, рішення), яким визначатимуться особливості правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду комунального майна Холминської селищної територіальної громади, зокрема передбачається затвердження Переліку підприємств, установ та організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Холминської селищної територіальної громади.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Українська міська територіальна громада

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями регулювання є забезпечення виконання норм Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря та орендодавця) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної,місячної, добової, погодинної), підвищення ефективності використання комунального майна територіальної громади, збільшення надходжень до селищного бюджету.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити чинні регуляторні акти.

Невідповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2

Внесення змін до чинної редакції Положень.

Такий спосіб є недоцільний, оскільки змін зазнають більше ніж 50 відсотків діючої редакції Положень. До того ж, у зв’язку зі створенням громади, необхідно затвердити положення, що буде діяти на території всієї громади.

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акта.

Відповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Найбільш доцільна альтернатива.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Чинні регуляторні актине відповідають  положенням  Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», та не вирішують проблеми, що склалася.

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Приведення до норм діючого законодавства. Забезпечення виконання договірних відносин, прозорості процедури, збільшення надходженьдо міського бюджету від оренди майна.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

Відсутні

Невідповідність чинному законодавству України

Альтернатива 2

Внесення змін до чинної редакції Положень

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акту

Приведення до норм діючого законодавства

Встановлення зрозумілого, більш сучасного механізму організації проведення конкурсу, збільшення зацікавленості потенційних претендентів.

Витрати, пов’язані з участю в конкурсі.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

великі

середні

малі

мікро

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

7

62

69

Питома вага групи у загальній кількості, %

-

-

10

90

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

Відсутні

Невідповідність чинному законодавству України

Альтернатива 2

Внесення змін до чинної редакції Положень

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акту

Приведення до норм діючого законодавства. Можливість орендувати комунальне майно із застосуванням сучасних технологій процедури.  Встановлення більш сучасного механізму організації проведення конкурсу, збільшення зацікавленості потенційних претендентів.

Витрати, пов’язані з участю в конкурсі

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, становить 10%, питома вага суб’єктів мікропідприємства (фізичних осіб-підприємців) – 90% (разом малих і мікро- 100%).

 

Згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 передбачено, що «оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, проводиться шляхом здійснення розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування та розрахунку витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (проводиться у разі, коли питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, перевищує 10 відсотків)».

 

У нашому випадку питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, становить 100%, тому повинен здійснюватись розрахунок витрат суб’єктів господарювання (М-тест малого підприємництва) (додаток 1).

 

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

№ п/п

Витрати

 

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

Не передбачені

Не передбачені

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

Не передбачені

Не передбачені

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не передбачені

Не передбачені

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачені

Не передбачені

8

Інше (уточнити), гривень

Не передбачені

Не передбачені

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

Не передбачені

Не передбачені

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

 

Альтернатива 1

0,00

 

Альтернатива 2

-

 

Альтернатива 3

0,00

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Невідповідність чинному законодавству України

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Здійснення процедур відповідно до чинного законодавства, відкритість процедури, прозорість дій органів місцевого самоврядування

Відсутні

 

 IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей здійснюється за чотирибальною системою, де:

4 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття РА, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

Збереження чинного регулювання не відповідає чинному законодавству, не дає змоги досягнути мети регулювання, визначеної у пункті 2.

Альтернатива 2

1

Внесення змін до чинного регулювання є недоцільним, так як законодавствомвпроваджено принципово нові механізми передачі майна в оренду.

Альтернатива 3

4

Є найбільш прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти мети регулювання. Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті в повній мірі.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблеми, є прийняття регуляторного акта.

Проектом передбачається:

 • забезпечення впровадження сучасних технологій, відкритості та прозорості проведення конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності майна територіальної громади із застосуванням електронної торгової системи ProZorro.Продажі,
 • затвердження Переліку підприємств, установ та організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Холминської селищної територіальної громади.

 

Організаційні заходи для провадження регулювання:

- розробка проекту регуляторного акту - проекту рішення Холминскьої селищної ради «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Холмиснкьої селищної ради» відповідно до цілей державного регулювання, розробка аналізу регуляторного впливу;

- з метою отримання зауважень та пропозицій від громадськості, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розміщення запропонованого проекту РА з відповідним аналізом регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Холминської селищної ради.

- врахування або мотивоване відхилення отриманих зауважень та пропозицій (у разі їх надходжень);

- винесення на засідання Холминскьої селищної ради  проекту рішення «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Холминскьої селищної ради» та його затвердження;

- оприлюднення прийнятого регуляторного акту на офіційному веб-сайті Холминської селищної ради.

- відстеження результативності регуляторного акту та підготовка звітів про відстеження протягом його дії.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Регуляторний акт стосується інтересів держави (органу місцевого самоврядування) громадян, суб’єктів господарювання. Негативних наслідків у зв’язку з прийняттям регуляторного акту не очікується.

Органи місцевого самоврядування додаткових витрат не зазнають, реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, однак при виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, а також за підсумками відстеження його результативності, до діючого Положення можуть вноситись відповідні корегування.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

          В результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

 • розмір надходжень орендної плати;
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 Стосовно регуляторного акта виконавчим комітетом Холминської селищної ради буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Базове відстеження результативності акта буде здійснено після набрання чинності цим актом шляхом оброблення результатів, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності. Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

 

Перший заступник селищного голови                                           Олег ВАСИЛЕНКО

 

 

Додаток 1

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро -  та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо проекту регуляторного акту «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Холминської селищної ради» та визначення впливу запропонованого регулювання для середнього та малого (мікро-) підприємництва проведено розробником у період з 15.10.2021 по 18.11.2021 р.

 

Таблиця 1

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), інтернет - консультації прямі (інтернет форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експерті, науковців тощо)

Кількість учасників консультації, осіб

Основні результати консультації

1

Спілкування з орендарями

 

 

15

Обговорено питання у сфері проведення конкурсу на право укладання договорів оренди комунального майна

 

2

Збір інформації

2

Збір інформації що надходжень до селищного бюджету, суб’єктів та об’єктів оренди

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва

 

Дія регуляторного акту розповсюджується на невизначене коло осіб, тобто на усіх:

 • суб’єктів господарювання: юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які надають або отримують оренду комунального  майна,
 • а також на усіх осіб (потенційних орендарів комунального майна - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які бажають взяти участь у конкурсах та отримати в оренду комунальне майно територіальної громади.

 

За розрахунковими даними, кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 69, у тому числі великі (юридичні особи) – 0, середні (юридичні особи) – 0, малі (юридичні особи) – 7, мікропідприємства (фізичні особи-підприємці) –62 особи.

 

Показник

великі

середні

малі

мікро

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

7

62

69

Питома вага групи у загальній кількості, %

-

-

10

90

100

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, становить 10%, питома вага суб’єктів мікропідприємства (фізичних осіб-підприємців) – 90% (разом малих і мікро-100%).

 

Згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 передбачено що «оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, проводиться шляхом здійснення розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування та розрахунку витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (проводиться у разі, коли питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, перевищує 10 відсотків)».

У нашому випадку питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, становить 100%, тому повинен здійснювавсь розрахунок витрат суб’єктів господарювання - тест малого підприємництва (М-тест).

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Оскільки неможливо спрогнозувати кількість об’єктів, які будуть запропоновані для оренди комунального майна Холминської селищної територіальної громади протягом року, а також кількість суб’єктів малого підприємництва, які приймуть участь у конкурсі на право оренди комунального майна протягом року, кількість конкурсів за рік, витрати на виконання вимог регулювання надаються виходячи із розрахунку на одного суб’єкта малого підприємництва.

 

Оцінка «Прямих витрат» на адміністративні процедури суб’єкта малого підприємництва щодо виконання регулювання

Оцінка «прямих витрат» суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Витрати на обладнання або інші прямі витрати регулюванням не вимагається

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) – вартість обладнання

0,00

Процедура повірки  та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,00

Процедури експлуатації обладнання (витратні матеріали: пристрої для прибирання снігу, мусору, фарба, посипний матеріал, тощо)

0,00

Процедури обслуговування обладнання

0,00

Інші процедури

Плата за оренду комунального майна (не можливо обрахувати, так як сума залежить від багатьох факторів)

-

Разом, гривень

-

 

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

69

Сумарно, гривень (ряд 6*ряд 7)

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (Стартовий рік впровадження регулювання), грн.

Періодичні (за наступний рік), грн.

Витрати за п’ять років, (орієнтовно) грн.

Норма робочого часу на 2022 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1987 години (Норми тривалості робочого часу на 2022 рік згідно листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2022 рік»).

Використовується мінімальний розмір заробітної плати, що на 01.01.2022 року становить 6500,00 грн та 39,26 грн у погодинному розмірі (6500*12/1987 = 39,26 грн).

Прогнозні показники мінімальної заробітної плати у 2023 році - 6700 грн (6700*12/1987 =  40,46 грн), а у 2024 році - 7665 грн (7665*12/2008 = 45,81 грн).

1

Процедура отримання первинної інформації про вимоги регулювання  -  інформацію про конкурс оренди комунального майна.

Формула:

(витрати часу на пошук інформації Х вартість суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 39,26 грн (2022 р.)

2 год. х 40,46 грн (2023 р.)

78,52

80,92

450,00

2

Процедури організації виконання:

2.1

Подання електронної заяви на участь в конкурсі на право оренди комунального майна, документів до заяви та конкурсну пропозицію. Оплата гарантійного внеску за участь у публічних торгах -  мінімальний гарантійний внесок -  один неоподаткований мінімум доходів громадян

Формула:

(витрати часу на підготовку та сканування документів Х вартість часу)

8 год. х 39,26 грн (2022 р.)

8 год. х 40,46 грн (2023 р.)

314,08

323,68

1400,00

2.2

Очікування відповіді щодо реєстрації заяви на участь у конкурсі на право оренди комунального майна

Формула:

(витрати часу на очікування відповіді Х вартість часу суб’єкта малого підприємства)

8 год. х 39,26 грн (2022 р.)

8 год. х 40,46 грн (2023 р.)

314,08

323,68

1400,00

2.3

Участь в конкурсі  на право оренди комунального майна

Формула:

(витрати часу на конкурс х  вартість часу суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 39,26 грн (2022 р.)

2 год. х 40,46 грн (2023 р.)

78,52

80,92

450,00

 

Разом

785,20

809,20

3700,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкта малого підприємства  -  переможця конкурсу

3

Підписання протоколу конкурсу на право оренди комунального майна

Формула:

(вартість часу на підписання протоколу Х вартість часу суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 39,26 грн (2022 р.)

2 год. х 40,46 грн (2023 р.)

78,52

80,92

450,00

4

Оплата винагороди оператору аукціону

Формула:

(витрати часу на оплату винагороди Х вартість часу) Оскільки неможливо спрогнозувати вартість винагороди оператору, витрати на винагороду не рахуються.

-

-

-

5

Укладання договору оренди комунального майна  переможцем конкурсу

Формула:

(витрати часу на оплату винагороди Х вартість часу суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 39,26 грн (2022 р.)

2 год. х 40,46 грн (2023 р.)

78,52

80,92

450,00

6

Укладання  акту приймання переможцем конкурсу на право оренди комунального майна

Формула:

2 год. х 39,26 грн (2022 р.)

2 год. х 40,46 грн (2023 р.)

78,52

80,92

450,00

 

Разом

235,56

242,76

1350,00

 

Сумарно

1020,76

1051,96

5050,00

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:виконавчий комітет Холминської селищної ради.

Оскільки неможливо спрогнозувати кількість об’єктів, які будуть запропоновані до конкурсу на право оренди комунального майна  протягом року, кількість процедур за рік не зазначається. Також прийом заяв на участь в електронному конкурсі на право оренди комунального майна здійснюватиметься майданчиками самостійно без участі орендодавців.

Планова середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника виконавчого комітету Холминської селищної ради- 8000,00 грн. (8000:21:8= 47,62 грн.)

 

Процедури регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедур

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб”єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що належать до сфери відповідної процедури

Витрати на адміністрування регулюваннягрн

1. Підготовка інформації про об’єкт, на який буде оголошено конкурс на право оренди комунального майна

2 год.

47,62

-

-

95,24

2. Укладання договору з оператором електронного майданчика

16 год.

47,62

 

 

761,92

3. Затвердження протоколу конкурсу на право оренди комунального майна

8 год.

47,62

 

 

380,96

4.  Підготовка проекту договору оренди комунального майна  та акту приймання - передачі

8 год.

47,62

 

 

380,96

5. Укладання договору оренди комунального майна з переможцем конкурсу на право оренди комунального майна та підписання акту приймання - передачі

1 год.

47,62

 

 

47,62

Разом

35

х

х

х

1666,7

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу).

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємства та бюджетних витрат, що виникають на виконання вимог

№ п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років (орієнтовно)

1

Оцінка «Прямих витрат» на адміністративні процедури суб’єкта малого підприємства щодо виконання регулювання

0,00 

0,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкта малого підприємства  -  переможця конкурсу

1020,76

5050,00

3

Сумарні витрати малого підприємства на виконання запланованого регулювання

1020,76

5050,00

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємства

1666,7

15625,75

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2687,46

20675,75

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта

та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити виконання норм Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря та орендодавця) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної, місячної, добової, погодинної), підвищення ефективності використання комунального майна територіальної громади, збільшення надходжень до селищного бюджету.

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

 

Перший заступник селищного голови                                      Олег ВАСИЛЕКНО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь